Τι είναι το Εθνικό Κτηματολόγιο;


Η σύνταξη του κτηματολογίου ("κτηματογράφηση") μιας περιοχής ορίζεται ως η διαδικασία καταγραφής των εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων (π.χ. πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία, προσημείωση ή άλλο εμπράγματο βάρος, κ.λπ.) που έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ακίνητα μιας συγκεκριμένης περιοχής της χώρας και η σύνδεση των δικαιωμάτων αυτών με συγκεκριμένο(α) ακίνητο(α), όπως αυτά ορίζονται και απεικονίζονται κατόπιν διαδικασιών ελέγχου και τεχνικής επεξεργασίας στα κτηματολογικά διαγράμματα.


Κατά την καταγραφή ενός εμπράγματου δικαιώματος καταγράφονται επίσης και μια σειρά νομικών πληροφοριών (ληξιαρχικά στοιχεία και στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου, τρόπος απόκτησης του δικαιώματος, στοιχεία της πράξης με την οποία έχει αποκτηθεί το δικαίωμα κ.λπ.). Επιπροσθέτως, τα γεωτεμάχια απεικονίζονται στα κτηματολογικά διαγράμματα κατά απόλυτο τρόπο με συγκεκριμένες συντεταγμένες κορυφών στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87), οριογραμμές και εμβαδά.


Συνεπώς, η διαδικασία κτηματογράφησης αποσκοπεί αφενός στη συλλογή, επεξεργασία και καταγραφή των εμπράγματων και άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων ανά ακίνητο και, αφετέρου, στη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που θα επιτρέψουν την κατά το δυνατόν ακριβέστερη απεικόνιση των γεωτεμαχίων στο κτηματολογικό διάγραμμα. Ποια είναι τα οφέλη του κτηματολογίου;


  • Προχωρά στην οριστική, χωρίς αμφισβητήσεις, καταγραφή και κατοχύρωση της ιδιοκτησίας των πολιτών.
  • Περιορίζει την γραφειοκρατία και γίνονται απλούστερες και ταχύτερες οι διαδικασίες μεταβίβασης της ακίνητης περιουσίας.
  • Ενισχύει τη διαφάνεια και την ασφάλεια στις μεταβιβάσεις ακινήτων.
  • Αναβαθμίζει την αγορά ακινήτων και αυξάνει την αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας με συνέπεια να προσελκύονται σημαντικότατες επενδύσεις.
  • Οριοθετεί αμετάκλητα και διασφαλίζει πλήρως τη δημόσια και δημοτική περιουσία.
  • Προστατεύει αποτελεσματικότερα το περιβάλλον. Η αμετάκλητη οριοθέτηση των δασών και του αιγιαλού θα αποτελέσει το σοβαρότερο εμπόδιο ενάντια στις καταπατήσεις και την αυθαιρεσία.
  • Αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την ορθολογική οργάνωση και ανάπτυξη της χώρας.

 

 

Διαδικασία ένταξης στο Εθνικό Κτηματολόγιο;


Μετά την κήρυξη μιας περιοχής υπό κτηματογράφηση από τον Ο.Κ.Χ.Ε, οι πολίτες που έχουν εγγραπτέα δικαιώματα σε ακίνητα της υπό κτηματογράφησης περιοχής, υποβάλλουν στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο, μέσα σε 3 μήνες για τους κατοίκους Ελλάδας και μέσα σε 6 μήνες για τους ομογενείς του εξωτερικού, Δήλωση καταχώρησης εγγραπτέου δικαιώματος.

Οι προθεσμίες μπορεί να παρατείνονται για χρόνο συνολικά έως τρεις (3) μήνες. Στη συνέχεια ο ανάδοχος της μελέτης κτηματογράφησης προχωράει στην διασταύρωση-επεξεργασία των δηλώσεων. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των δηλώσεων και των λοιπών στοιχείων, συντάσσονται προσωρινά κτηματολογικοί πίνακες και διαγράμματα.

Ακολουθεί ανάρτηση των στοιχείων κτηματογράφησης μετά από ανακοίνωση του Ο.Κ.Χ.Ε και δημοσίευση της ανακοίνωσης ανάρτησης σε δύο εφημερίδες του νομού ή της περιφέρειας. Στη συνέχεια οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων ή ενστάσεων κατά περίπτωση. Αν δηλαδή, υπάρχει σφάλμα ως προς την ταυτότητα του ακινήτου, το εμβαδόν του κλπ μπορεί ο δικαιούχος να προβάλει ένσταση ή αίτηση για διόρθωση του σφάλματος.

Η προθεσμία για την άσκηση της ένστασης είναι (2) δύο μήνες. Υποβάλλεται στο αρμόδιο «Γραφείο Κτηματογράφησης». Μετά την εξέταση διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων και των ενστάσεων και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, αναμορφώνονται οι κτηματολογικοί πίνακες και τα διαγράμματα. Με απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε κηρύσσεται περαιωμένη η κτηματογράφηση και ορίζεται η έναρξη ισχύος του κτηματολογίου στην κτηματογραφημένη περιοχή. Τα κατά τόπους αρμόδια υποθηκοφυλακεία αρχίζουν να λειτουργούν μεταβατικά ως κτηματολογικά γραφεία.


Πώς γίνεται η δήλωση της ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο;


Υποβάλλεται έντυπο Δήλωσης για το εγγραπτέο δικαίωμα επί του ακινήτου, στην οποία δηλώνεται η ιδιοκτησία [θέση, είδος, γεωτεμάχιο], επισυνάπτοντας τους αντίστοιχους τίτλους κτήσης της ιδιοκτησίας (τα συμβόλαιο δυνάμει των οποίων αποδεικνύεται η κυριότητα επί του ακινήτου). Την φόρμα του εντύπου της Δήλωσης, καθώς και τις οδηγίες συμπλήρωσής της, τα παραλαμβάνει ο Δικαιούχος από τα κατά τόπους Κτηματολογικά γραφεία.

Η υποβολή της Δήλωσης μπορεί να γίνει είτε από το ίδιο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την κυριότητα του ακινήτου, είτε από πληρεξούσιο νόμιμο αντιπρόσωπο ( που έχει διορίσει ο δικαιούχος), είτε από νόμιμο εκπρόσωπο φυσικού προσώπου που δεν έχει την ικανότητα αυτοπρόσωπης εμφάνισης (όπως πχ γονείς για τα ανήλικα παιδιά τους κλπ).

 

Αναστασία Τσαπάρα, δικηγόρος με εξειδίκευση στο Κτηματολόγιο.


Επικοινωνία:

https://www.dsth.gr/web/d8052/home