Δυνάμει του άρθρου 1438 ΑΚ ο γάμος μπορεί να λυθεί με διαζύγιο. Το διαζύγιο απαγγέλλεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Το διαζύγιο είναι η λύση της σύμβασης του γάμου και πρακτικά της εγγάμου συμβιώσεως ενός ζευγαριού, που επιλέγεται από τους συζύγους σε περίπτωση συνεχών διενέξεων και πλήρους παρατεταμένης ασυνεννοησίας μεταξύ τους, η οποία περαιτέρω μπορεί να στηρίζεται σε βαθύτερα κλονιστικά γεγονότα του γάμου.

Το διαζύγιο μπορεί να είναι είτε συναινετικό διαζύγιο είτε διαζύγιο με αντιδικία. Το διαζύγιο συνεπάγεται την λήψη μίας σειράς επίπονων αποφάσεων για το ζευγάρι, οι οποίες αφορούν κυρίως στα θέματα που ανακύπτουν σχετικά με τα ανήλικα τέκνα και την κοινή περιουσία, αλλά και στο θέμα της μετεγκατάστασης ενός εκ των συζύγων από την πατρική οικία. Αναφορικά με τα θέματα των ανηλίκων τέκνων, αν υπάρχουν, σκόπιμη είναι η υιοθέτηση μίας κοινής συναινετικής στάσης εκ μέρους του ζευγαριού, ιδίως αναφορικά με την επιμέλεια και την επικοινωνία, αλλά και τη διατροφή. Αν ωστόσο η διάσταση των απόψεων μεταξύ του ζευγαριού είναι μεγάλη, η αντιδικία είναι μονόδρομος.


Το συναινετικό διαζύγιο είναι ταχύτερη και οικονομικότερη νομική διαδικασία, δεδομένης της απλούστευσης της διαδικασίας και της κατάργησης της δεύτερης επ’ ακροατηρίω συζητήσεως ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου, ωστόσο προϋποθέτει τη συμφωνία των δύο μερών στη συναινετική επίλυση όλων των μεταξύ τους ζητημάτων καθώς και στη συναινετική λύση του γάμου τους.


Το διαζύγιο κατ’ αντιδικία περιλαμβάνει δύο τρόπους λύσης του γάμου:

  1. Tη λύση του γάμου λόγω ισχυρών κλονιστικών γεγονότων που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της εγγάμου συμβιώσεως και καθιστούν ανυπόφορη την περαιτέρω συνύπαρξη των μερών.
  2. Tη λύση του γάμου λόγω διετούς διαστάσεως.

Στην περίπτωση ύπαρξης ανηλίκου τέκνου σε έναν γάμο του οποίου επίκειται η λύση με διαζύγιο, κρίσιμη είναι η περιφρούρηση πάνω απ’ όλα των συμφερόντων του.


Η επιμέλεια ανηλίκου τέκνου, η διατροφή ανηλίκου τέκνου, η επικοινωνία του γονέα που δεν ασκεί την επιμέλεια του τέκνου με το τελευταίο είναι ορισμένα μόνο από τα βασικά ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν. Εάν οι δύο γονείς επιλέξουν τη λύση του συναινετικού διαζυγίου, όλα τα παραπάνω ζητήματα μπορούν να επιλυθούν στα πλαίσια ενός ιδιωτικού συμφωνητικού, το οποίο θα συμπεριληφθεί μέσα στη δικογραφία του συναινετικού διαζυγίου και θα επικυρωθεί από το δικαστήριο. Εάν ωστόσο δεν υπάρχει δυνατότητα συναίνεσης των μερών στα ως άνω ζητήματα, η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί είναι αυτή της αντιδικίας ως προς τη λύση του γάμου και των ασφαλιστικών μέτρων ως προς τα θέματα επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας του ανηλίκου τέκνου.

Ζητήματα διανομής της κοινής περιουσίας που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της εγγάμου συμβιώσεως (αποκτήματα γάμου) επίσης εγείρονται πολλές φορές στην περίπτωση διαζυγίου, τα οποία λύνονται είτε με την έγερση αγωγής για τα αποκτήματα του γάμου είτε με συμφωνία των μερών. Αντίστοιχα θέματα μπορούν να προκύψουν αναφορικά με τη διανομή της οικοσκευής

 

Αναστασία Τσαπάρα, δικηγόρος.

 Επικοινωνία:

https://www.dsth.gr/web/d8052/home